Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

1. Inleiding
Dit Privacy Statement van Goanime is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het streamingplatform Goanime. 
Goanime hecht veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”). 
In dit Privacy Statement lichten we toe welke gegevens wij op welke manier verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Daarnaast lichten we toe welke rechten u heeft en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. 
Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u om het Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Indien wezenlijke wijzigingen worden aangebracht, zal Goanime zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 03 Januari 2024.  
2. Verwerkingsverantwoordelijke en contact
De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Goanime, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Arie Biemondstraat 111 (KVK 63758237). Heeft u vragen over dit Privacy Statement, of over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die stellen per e-mail via info@goanime.nl
3. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Goanime verkrijgt op verschillende manieren persoonsgegevens die zij voor verschillende doeleinden gebruikt.
 Aanmaken en gebruik van account op de dienst Goanime
Om Goanime te kunnen gebruiken, dient u een account aan te maken. De volgende (persoons)gegevens vult u daarbij in:
- E-mailadres
- Wachtwoord
 Deze gegevens gebruiken wij om het account aan te maken en om u toegang te geven tot Goanime. De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in dit verband is de uitvoering van de overeenkomst met u.
Surfgedrag
Wij verzamelen ook uw IP-adres en/of informatie over uw browser, welke delen van onze website u bezoekt en/of hoe u gebruikt maakt van de website. Hiervoor maken wij gebruik van cookies. De hiermee verzamelde gegevens kunnen wij gebruiken om onze website en diensten te optimaliseren. In onze cookieverklaring kunt u meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.
Contact met de klantenservice
Als u contact opneemt met onze klantenservice, verstrekt u bepaalde contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om uw vraag of verzoek af te handelen, ter uitvoering van de overeenkomst met u. We kunnen uw vraag opslaan om u later beter behulpzaam te zijn en ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van Goanime haar dienstverlening te verbeteren.
Deelname aan klantenpanel / enquêtes
Als u meedoet aan een enquête van Goanime, verwerken wij onder meer uw contactgegevens en uw input met betrekking tot de te onderzoeken dienst of het te onderzoeken product.
 De uitkomsten van het onderzoek worden door ons gebruikt om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. De juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.
4. Bewaartermijnen
Goanime bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht.
Meer concreet hanteren wij de volgende bewaartermijnen: 
De (account-)gegevens van onze klanten en abonnees worden bewaard tot 2 jaar na verwijdering van het betreffende account.
Ten aanzien van inactieve gebruikers met een account hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar waarna een herinnering wordt verstuurd of de betrokkene nog gebruik wil blijven maken van zijn account met daarin een termijn waarbinnen gereageerd kan worden. Bij gebreke van een tijdige reactie worden de persoonsgegevens gekoppeld aan het account verwijderd.
Voor cookies en vergelijkbare technieken hanteren wij een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over uw internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.
Voor de gegevens die wij verzamelen voor doeleinden zoals het leveren van producten en diensten en factureren, om bestellingen af te handelen en om u te informeren over het verloop ervan, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 2 jaar.
Als u contact opneemt met de klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons maximaal 2 jaar na ons laatste contact bewaard.
Als u meedoet aan een enquête of klantenpanel, worden de door u verstrekte gegevens door ons maximaal 2 jaar bewaard. Uw contactgegevens worden bewaard tot u zich afmeldt voor het klantenpanel.
5. Gegevensverstrekking aan derden
Ondernemingen die onderdeel zijn van de Goanime dienst , te weten Periscoop film B.V., kunnen elkaar onderling toegang verlenen tot uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van Periscoopfilm B.V. bij een efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering. Alle ondernemingen binnen de Goanime groep zullen hetzelfde niveau van bescherming bieden. Uw gegevens kunnen door de ondernemingen die onderdeel zijn van Goanime onder meer worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst(en) met u. 
Verwerkers
Goanime kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker. Go anime draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Goanime optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Goanime. 
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Daarnaast verstrekken we uw gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening. 
Overig
Voor het overige verstrekt Goanime alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of de belangen van derden.
6. Beveiliging van gegevens
Goanime neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij uw persoonsgegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 
7. Doorgifte
Goanime kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement. In beginsel maakt zij gebruik van (cloud)oplossingen die binnen Europa worden gehost. Dat neemt niet weg dat deze partijen gevestigd kunnen zijn buiten de Europese Unie of dat zij (in de toekomst) gebruik kunnen maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. 
Om uw privacy te waarborgen, zal Goanime uw persoonsgegevens slechts doorgeven in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dat betekent dat zij uw persoonsgegevens slechts naar derde landen zal doorgeven indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, zo nodig met aanvullende maatregelen. Deze zijn hier te vinden. 
Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie. Indien nodig, vragen wij voor deze doorgifte uw toestemming.
8. Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens bekijken via uw account. Indien u gegevens wilt beheren, wijzigen en verwijderen, kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum: info@Goanime.nl 
De AVG verleent u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die door Goanime worden verwerkt:
Verwijdering. Als u wilt dat Goanime uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u ons hierom verzoeken. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door GOanime worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.
Bezwaar. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de nieuwsbrieven en mailings die wij u sturen, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wanneer we gegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigd belang van Goanime, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen de verwerking staken tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.
Beperking verwerking. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u daar een gegronde reden voor heeft, bijvoorbeeld als u het idee hebt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens door Goanime.
Gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door Goanime berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
Intrekken toestemming. Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een verzoek kan worden gedaan via info@Goanime.nl  Goanime zal dit verzoek uiterlijk binnen vier weken beoordelen en u laten weten wat er met het verzoek zal gebeuren.
 9. Overdracht onderneming
In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Goanime worden overgedragen aan een derde partij of kan Goanime fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Goanime zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.