Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden website Goanime.nl en Goanime.be 

Inhoud

Algemene Voorwaarden Website. 3

Artikel 1 Definities. 3

Artikel 2 Klantnaam abonnement en “pay per view” opties. 3

Artikel 3 Duur en opzegging.. 3

Artikel 4 Betaling.. 4

Artikel 5 Gebruik van portal 4

Artikel 6 Beeldkwaliteit. 5

Artikel 7 Privacy. 5

Artikel 8 Diversen.. 5

Artikel 9 Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting.. 5

 Algemene Voorwaarden Website

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website. Door gebruik te maken van de Website aanvaardt de gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 1 Definities
1.1.  Goanime, statutair gevestigd aan Arie Biemondstraat 111, 1054PD te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63758237. Goanime is bereikbaar via het e-mailadres info@goanime.nl
1.2.  Content: alle content, in de breedste zin, waaronder maar niet beperkt tot films, afbeeldingen, illustraties, teksten, data, informatie en ander (audio)-visueel materiaal dat beschikbaar is op de Website.
1.3.  Dienst: de door Goanime geleverde portal voor het kijken van Content, met inbegrip van alle functies, aanbevelingen en beoordelingen, de Website en usersinterfaces en ook alle Content en software die is verbonden aan portal.
1.4.  User: de natuurlijke persoon die de Website bezoekt of gebruikt.
1.5.  Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Goanime.
1.6.  Website: de website van Goanime, te vinden op www.goanime.nl / www.goanime.be
Artikel 2 Klantnaam abonnement en “pay per view” opties
2.1.  Om gebruik te kunnen maken van portal en toegang te krijgen tot de Content moet de User een Klantnaam account aanmaken en zich aanmelden.
2.2.  Minderjarigen mogen slechts gebruik maken van portal met toestemming van diens ouders of wettelijk voogd.
2.3.  User is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van diens account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot zijn/haar apparaat (computer, laptop, tablet of smartphone). Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om het lidmaatschap en/of de login gegevens te delen met anderen.
2.4.  Om portal te gebruiken heeft de User internettoegang nodig en moet een recente, geldige, geaccepteerde betaalmethode zijn opgegeven. Via de opgegeven betaalmethode worden de kosten voor het lidmaatschap in rekening gebracht.
2.5.  De gebruiker stemt ermee in om de vastgestelde vergoedingen te betalen voor toegang tot de content.
2.6.  Betalingen worden verwerkt via Twikey, en de gebruiker stemt in met de voorwaarden van deze betalingsgateway.
Artikel 3 Duur en opzegging
3.1.  Het Goanime lidmaatschap wordt in beginsel aangegaan voor een maand. Het lidmaatschap wordt steeds maandelijks verlengd, tenzij User zijn lidmaatschap opzegt.
3.2.  User kan het lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen via de Website. Na opzegging behoudt User toegang tot portal tot het einde van de maandelijkse factureringsperiode. Het account wordt daarna automatisch afgesloten. User heeft dan geen toegang meer tot de Content.
3.3.  Als het lidmaatschap niet wordt opgezegd nadat het automatisch is verlengd, worden de abonnementskosten van de volgende periode in rekening gebracht via de opgegeven betaalmethode.
3.4.  Betalingen worden niet gerestitueerd en Goanime biedt geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of niet bekeken Content.
Artikel 4 Betaling
Indien u kiest voor een online automatische incasso of u tekent een contract digitaal, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van de machtiging of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey.
4.1.  Door een Goanime lidmaatschap te starten, machtigt de User Goanime om maandelijkse abonnementskosten en andere eventuele kosten in verband met het gebruik van portal, zoals belastingen, in rekening te brengen tegen het dan geldende tarief.
4.2.  Abonnementskosten, inclusief eventuele belastingen, worden maandelijks afgeschreven via de door User geselecteerde betaalmethode aan het begin van de lidmaatschapsperiode, te rekenen vanaf de dag waarop het lidmaatschap is aangegaan tenzij Goanime middels bijvoorbeeld een speciale aanbieding anders met de user overeenkomt. Goanime behoudt zich het recht voor om de betalingsdatum te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer een bedrag niet kon worden afgeschreven of als het lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.
4.3.  User kan de betaalmethode wijzigen via de Website. Wanneer de User de betaalmethode bijwerkt, geeft de User toestemming om de abonnementskosten te blijven afschrijven via de bijgewerkte betaalmethode. Bedragen die Goanime niet heeft kunnen incasseren blijven verschuldigd. Wanneer een betaling op welke reden dan ook niet succesvol wordt afgehandeld, kan toegang tot portal worden opgeschort totdat een geldige betaling is verkregen.
4.4.  Goanime behoudt zich het recht voor om de prijs voor portal van tijd tot tijd te wijzigen. De User wordt ten minste 30 dagen voor de prijswijziging op de hoogte gesteld van de aanstaande wijziging.
4.5.  User kan naast de abonnementsvorm ook kiezen voor een zogenaamde “pay per view” mogelijkheid.
4.6.  Na succesvolle betaling krijgt de gebruiker toegang tot de betaalde content voor de aangegeven periode of aantal weergaven.
4.7.  Betalingen voor "pay-per-view" content zijn definitief, en er worden geen restituties verleend, tenzij anders bepaald door de Dienstverlener.
4.8.  De gebruiker mag de content alleen voor persoonlijk gebruik bekijken en mag deze niet verder verspreiden, reproduceren of doorverkopen.
Artikel 5 Gebruik van portal
5.1.  Portal en alle Content zijn uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijke en niet-commercieel gebruik. De Content is slechts te bekijken in de landen Nederland en Belgie en op geografische locaties waar Goanime de portal aanbiedt en de Content beschikbaar stelt.
5.2.  De beschikbare Content die kan worden bekeken, kan variëren van tijd tot tijd. Zo worden er steeds nieuwe titels toegevoegd. Er kunnen ook titels verdwijnen, zonder voorafgaande melding daarvan. Goanime behoudt zich dan ook het recht voor om de beschikbare Content te wijzigen, vervangen, of te verwijderen en om op andere manieren wijzigingen aan te brengen in de manier waarop Goanime haar Dienst aanbiedt.
5.3.  Goanime behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van portal te wijzigen, bijvoorbeeld door beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het lidmaatschap kan worden gebruikt.
5.4.  Alle rechten met betrekking tot portal, waaronder maar niet beperkt tot de Content, berusten bij Goanime en diens licentiegevers. Users verkrijgen een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om portal te gebruiken en de Content te bekijken.
5.5.  Het is User niet toegestaan om enige Content te verveelvoudigen, te archiveren, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, te publiceren of anderszins openbaar te maken, in licentie te verstrekken of te koop aan te bieden behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden.
5.6.  Omdat de User direct toegang verkrijgt tot de Content, kan geen beroep worden gedaan op een herroepingsrecht. Dit staat uiteraard los van het recht van de user om portal te allen tijde op te zeggen zoals is geregeld in artikel 3 hierboven.
5.7.  Goanime kan het gebruik van portal en het lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, beëindigen of beperken indien User, naar het oordeel van Goanime portal of de Website op illegale, oneigenlijke wijze of in strijd met deze Voorwaarden gebruikt.
Artikel 6 Beeldkwaliteit
6.1.  De beeldkwaliteit van de Content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. Goanime biedt geen garanties met betrekking tot de beeldkwaliteit en zal in geen geval gehouden zijn tot enige restitutie wegens een lage beeldkwaliteit vanwege bovengenoemde factoren. De actuele minimale technische vereisten zijn vermeld op www.goanime.nl bij de F.A.Q.
Artikel 7 Privacy
7.1.  Door gebruik te maken van de Website en portal, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Goanime gaat zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig haar privacy beleid dat deel uitmaakt van deze Voorwaarden en dat op de Website www.goanime.nl en www.goanime.be te raadplegen is.
Artikel 8 Diversen
8.1.  Goanime is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk eenzijdig te wijzigen. De aangepaste Voorwaarden treden in werking 30 dagen nadat deze op de Website zijn gepubliceerd en User hiervan per e-mail op de hoogte is gesteld, tenzij daarbij een andere inwerkingsdatum is aangegeven. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden.
8.2.  Informatie met betrekking tot het account van de User (zoals facturen, wijzigingen van wachtwoord of betaalmethoden, bevestigingsberichten, kennisgevingen) worden uitsluitend in digitale vorm verstuurd via het e-mailadres dat User heeft opgegeven.
8.3.  Door het aanmaken van een account geeft u toestemming om via de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte te worden gebracht van nieuwe toevoegingen.
8.4.  Nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepaling(en) van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
8.5.  Voor meer informatie over portal of indien User hulp nodig heeft met diens account, verwijzen wij u naar de FAQ-pagina van Goanime op de Website. Daar vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen, of kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@goanime.nl of info@goanime.be
8.6.  User kan eventuele klachten kenbaar maken aan Goanime via het contactformulier. Goanime zal zich inspannen om zo snel mogelijk op de klacht te reageren.
Artikel 9 Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
9.1.  Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen User en Goanime is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, tenzij uit de wet anders voortvloeit, uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd.